Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek

1. Bevezetés
1.1. Az alábbiakban részletezendő általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesületének (rövidített név: VGYKE) Láthatár Bolt (www.lathatarbolt.hu) webáruházában történő termékválasztás és adásvétel folyamatát írja le, valamint ennek feltételeit szabályozza.
Az ÁSZ megismerése a Láthatár Bolt weboldala látogatásának feltétele. A látogató a weboldal használata és a Láthatár Boltban vásárlása során az ÁSZF rendelkezéseit elfogadja és azokat magára kötelezőnek ismeri el.
A www.lathatarbolt.hu weboldal a Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesületének  tulajdona.
1.2. A VGYKE egyes fontosabb adatai:
Székhely: 1141 Budapest, Szugló utca 81.
Cégbírósági bejegyzés: 7.Pk.61.011/2004
Adószám: 18185030-1-42
Statisztikai számjel: 18185030-9499-529-01
Telefonszám: 06-1/384-55-41
E-mail: info@vgyke.com
Honlap: www.vgyke.com
webbolt címe: www.lathatarbolt.hu
1.3. Jelen ÁSZF célja, hogy rögzítse és szabályozza a VGYKE www.lathatarbolt.hu címen elérhető online eladási szolgáltatásának feltételeit, továbbá segítséget nyújtson a vásárlók számára a szolgáltatás kényelmes használatához.

2. A termékek megismerése és megrendelése
2.1. A VGYKE Láthatár Boltjának webáruházában, www.lathatarbolt.hu webáruházban az érdeklődőknek lehetőségük van megismerni azokat a termékeket, melyek ott megvásárolhatóak. A termékek leírását az adott termékhez tartozó hivatkozást aktiválva ismerheti meg az érdeklődő. A termékek listája, közzétett termékképek, a feltüntetett áruk tájékoztató jellegű és általában a megtekintéskor fennálló állapotot tükrözi. Fontos, hogy a termékleírásokban foglalt információ nem teljeskörű! A termék adatlapján szereplő termékképek eltérhetnek a valóságtól, előfordulhat, hogy illusztrációként szerepelnek. A termékek használatáról, összetételéről és egyéb lényeges tulajdonságairól információt az üzlet központi telefonján (+36-1/384-5541) vagy elektronikus levélben (lathatar@vgyke.com) kaphat, illetve a termék csomagolásán és esetleges használati utasításában találhat a vevő az átvételt követően, ezen információk alapos áttanulmányozása a vevő kötelezettsége.
2.2. Ha a termékek megismerését követően az érdeklődő vásárolni szeretne a webáruházban, regisztrálnia kell a honlapon, ezt követően van lehetőség a kívánt termékek kiválasztására, a megrendelt termékek listájának összeállítására. A lista akár egy, akár több terméket is tartalmazhat.
2.3. Ha az érdeklődő összeállította a rendelési listát, megadta a kiszállításhoz szükséges adatokat, valamint a termékek a Láthatár Boltban ténylegesen rendelkezésre állnak, a lentebb részletezendő szállítási mód igénybe vételével sor kerül azok kiszállítására az érdeklődő által megadott szállítási címre.
2.4. A VGYKE kifejezetten felhívja minden leendő vásárlójának figyelmét, hogy a termékek megrendelésére a honlapon biztosított lehetőség nem minősül a termékek adásvételére vonatkozó szerződési ajánlatnak. Szintén nem tekintendő szerződési ajánlatnak a termékek megrendelése. Szerződési ajánlatnak minősül, ha a kiszállított termékek átvételére a rendelkezésre álló, kiszállított termékek birtokba adásának felkínálásával és az adott időpontban érvényes ár/árak megjelölésével a VGYKE ajánlatot tesz. E szabályon nem változtat az, hogy a termékek kiszállítását nem maga a VGYKE, hanem az általa megbízott szolgáltató végzi. A termékek megtekintése alapján, az adott időpontban érvényes vételár ismeretében az ajánlat címzettje dönt annak elfogadásáról, vagy elutasításáról.
2.5. Az ajánlat címzettje jogosult az ajánlat akár részleges, akár teljeskörű elutasítására, azaz arra, hogy bármely termék átvételét megtagadja. Ezen nyilatkozatot indokolni nem szükséges. A nyilatkozatot tevő személy ugyanakkor köteles a VGYKE részére megtéríteni azt a költséget, mely az átvételre vonatkozó ajánlat elutasítása folytán a termék/termékek visszaszállítása miatt a VGYKE oldalán felmerül.
2.6. A Láthatár Bolt webáruházának szolgáltatásait igénybe vehetik jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, valamint nagykorú természetes személyek – feltéve, hogy a regisztráció és a megrendelési folyamat során szükséges személyes adataikat – nem természetes személyek esetében ide értve a számlázáshoz szükséges adatokat is – a VGYKE részére megadták, továbbá elfogadták ezen ÁSZF-et.
2.7. Ezen ÁSZF módosítására a VGYKE bármikor egyoldalúan és indokolás nélkül jogosult. Az ÁSZF-fel érintett szolgáltatásra mindenkor az adott időpontban érvényes és hatályos ÁSZF-et kell alkalmazni. Az ÁSZF és annak bármely módosítása annak közzétételével lép hatályba, a VGYKE a hatályos, egységes szerkezetbe foglalt ÁSZF-et a www.lathatarbolt.hu honlapján teszi közzé. Az ÁSZF hatályos rendelkezéseinek megismerését a megrendelni kívánt termékek listájának leadásával a megrendelő kifejezetten elismeri, egyúttal az ÁSZF-et ez által elfogadja.
2.8. A webáruház használata során regisztráló személy a regisztráció során kötelezett a valóságnak megfelelő és pontos adatokat megadni. Ha a regisztráló személy adatainak megadása nem megfelelő, az ebből eredő károk kizárólag őt terhelik, a VGYKE ezen károkért a felelősségét kizárja. Ha a regisztráló személy szándékosan ad meg a fentieknek meg nem felelő adatokat, az akár további polgári jogi és büntetőjogi következményeket vonhat maga után. A fentiek mellett 2.9. a regisztráló személy a regisztráció során megadott jelszavát köteles titokban tartani, tartózkodni annak közlésétől harmadik személyek irányában. A regisztráló személy kötelezett a VGYKE-t haladéktalanul tájékoztatni arról, ha arra utaló körülmény jut a tudomására, hogy jelszavát harmadik személy megismerhette, vagy azzal visszaélhetett. A VGYKE kizárja felelősségét az olyan károkért, melyek abból erednek, hogy a regisztráló személy jelszavát harmadik személynek megadja, vagy a jelszóval bármely személy visszaél. Ha a VGYKE akár a regisztráló személy jelzése alapján, akár más módon arra utaló jelet észlel, hogy a regisztrációval harmadik személy visszaél, jogosult felhívni a regisztráló személyt jelszavának megváltoztatására, s ennek megtörténtéig ezen regisztrációval a webáruház használatát kizárni.
2.10. A VGYKE Láthatár Boltjának webáruházában regisztrált személy az „Adatvédelmi tájékoztatóban” írottak szerint kérheti a VGYKE-től regisztrációjának törlését. Ha a VGYKE ugyanakkor észleli, hogy a regisztrált személy az ÁSZF rendelkezéseit megszegi, jogosult a regisztrációt törölni. A regisztráció törlése nem szünteti meg azokat a kötelezettségeket, melyek – természetükből kifolyólag – a regisztráció megszűnését/megszüntetését követően is terhelik a feleket.
2.11. Ha a honlapon regisztrált személy a megrendelni kívánt termékek listájának jóváhagyásával a honlapon jelzi megrendelési szándékát, a megrendelt termékek listájának közlésével a VGYKE e-mail útján visszaigazolást küld a kiszállítás díjának, a termékek nevének, mennyiségének és a megrendeléskori vételárának megjelölésével. Amint fentebb rögzítettük, e visszaigazolás a VGYKE részéről szerződési ajánlatnak még nem minősül, az ajánlattétel a termékek átvételre történő felajánlásával történik meg.

3. Tájékoztatások, általános rendelkezések
3.1. A honlap látogatóinak azonosítása, részükre magasabb szintű, személyre szabott szolgáltatások nyújtása érdekében a VGYKE honlapja, illetőleg annak egyes részei cookie-kat (sütiket) használnak. Ezen viszonylag kisméretű fájlok használatát a felhasználó böngészőjében letilthatja, ez esetben viszont a webáruház egyes szolgáltatásainak igénybe vétele akadályba ütközhet. Ezen ÁSZF-et elfogadó személy hozzájárul a sütik használatához, ezen használat ugyanakkor a fentiek szerint a felhasználó böngészőjében letiltható, valamint a sütik törlését lehet kérni.
3.2. A VGYKE honlapjára látogatók számítógépének IP címét emellett a látogatás naplózásának céljából a VGYKE rögzíti személyazonosításra alkalmatlan módon, melyhez a látogató a honlap használatával hozzájárul. A VGYKE biztosít minden látogatót arról, hogy a naplófájlban található adatok
nem kerülnek összekapcsolásra olyan személyes adatokkal, amelyek alapján a felhasználó személyesen azonosítható lenne.
3.3. A webáruház használatával összefüggő adatvédelmi szabályokat a VGYKE „Adatvédelmi  szabályzata”tartalmazza, mely szintén a www.lathatarbolt.hu honlapon érhető el.
3.4. A www.lathatarbolt.hu webáruház szerzői jogi védelem alatt áll, az azon szereplő valamennyi tartalom (képek, termékleírások) felhasználása – a szellemi alkotások jogi szabályozásában meghatározott szabad felhasználás eseteit kivéve – csak a VGYKE előzetes írásos engedélyével lehetséges. Szintén jogvédett a honlapban megtestesülő know-how.
3.5. A honlap, illetőleg a webáruház bármilyen módon megvalósuló használata során mind a regisztrált személyek, mind az egyéb felhasználók kötelezettek tartózkodni más felhasználók, valamint a VGYKE jogainak, valamint jó hírnevének csorbításától, illetőleg az olyan magatartásoktól, melyek alkalmasak lehetnek ennek veszélyeztetésére. A fentiek mellett tilos minden olyan magatartás a honlap használata során, mely jogszabálysértésre hív fel, vagy más módon alkalmas a közrend megzavarására.
3.6. A fentieken túl – tilos más felhasználókat korlátozni vagy zavarni a honlap használatában. Szintén tilos a honlapot kéretlen üzenetek vagy lánclevelek továbbítására használni, valamint azon bármely módon a VGYKE jóváhagyása nélkül reklámot megjeleníteni. Szintén tilos a honlap, vagy más felhasználók biztonságának bármilyen veszélyeztetése, adathalász tevékenység folytatása.
3.7. A fenti magatartási szabályok megsértése esetén a honlapon kínált szolgáltatásból a VGYKE az adott személyt kizárja, esetleges regisztrációját törli, valamint követelheti minden olyan kárának megtérítését, melyet a magatartása a VGYKE-nek okozott. Káron a felmerült kárt, és az elmaradt hasznot is érteni kell – beleértve azon esetleges kárt is, melyet a VGYKE-nek kellett harmadik személyek részére megfizetnie – akár sérelemdíj, akár kártérítés, akár bírság formájában – a tilalmazott magatartás miatt.
3.8. A VGYKE törekszik arra, hogy a webáruházának szolgáltatását folyamatosan biztosítsa az érdeklődők számára. Ezzel együtt is előfordulhat, hogy technikai/műszaki okokból a honlap, vagy annak valamely szolgáltatása átmenetileg hozzáférhetetlenné válik. Ez esetben a VGYKE törekszik a hiba minél gyorsabb elhárítására, nem vállal ugyanakkor felelősséget azon esetleges károkért, melyek a szolgáltatás átmeneti hozzáférhetetlenségéből erednek. Felhívja a VGYKE emellett a webáruházába látogatók figyelmét, hogy amennyiben a honlap használata során bármely nehézséget, hibát tapasztalnak, arról írásban tájékoztassák a VGYKE-t. A VGYKE emellett fenntartja jogát arra, hogy a honlapon elérhető szolgáltatást korlátozza vagy szüneteltesse arra az időre, amíg ez a honlap karbantartása, javítása, fejlesztése érdekében szükséges. A VGYKE emellett – a honlapján történő egyidejű tájékoztatás mellett – a webáruház szolgáltatást bármikor megszüntetni azzal, hogy a már leadott megrendelések teljesítését ez esetben is vállalja.
3.9. A VGYKE törekszik arra, hogy a www.lathatarbolt.hu oldalon pontos információk jelenjenek meg, nem vállal felelősséget ugyanakkor azon pontatlanságokért, melyek harmadik személyek téves tájékoztatása miatt merülnek fel.
A VGYKE nem vállal felelősséget azon tartalmakért, melyek honlapján harmadik felek hirdetéseként, vagy a VGYKE honlapjáról elérhető, harmadik személyek által fenntartott honlapokon jelennek meg.
3.10. A webáruházban kapható áruk közzétett ára tájékoztató jellegű, az az átvételkor fizetendő tényleges vételártól eltérhet. Az átvételkor fizetendő vételár megegyezik a termékek adott időpontban meghatározott, a VGYKE segédeszközboltjában fizetendő vételárral. Az árak magyar forintban kerülnek meghatározásra, és az általános forgalmi adót tartalmazzák.
3.11. A VGYKE honlapján megrendelhető termékek köre nem feltétlenül egyezik meg a VGYKE segédeszközboltjában kapható termékekkel. A megrendelt termék tényleges elérhetősége függ a segédeszközbolt raktárkészletétől, ezért a VGYKE nem tud felelősséget vállalni azért, hogy minden, a honlapon szereplő terméket ki tud szállíttatni. A VGYKE fenntartja magának a jogot, hogy egyes termékek esetében írásbeli nyilatkozattal, vagy a webáruház beállításainak ilyen módon való szabályozásával korlátozza a termék legmagasabb rendelhető darabszámát. Ha valamely megrendelt termék nem áll a VGYKE rendelkezésére, a VGYKE – saját döntése szerint – figyelemmel a termék jellegére és a raktárkészletre egyeztetést kezdeményezhet a megrendelővel a hiányzó termék helyettesítéséről, helyettesítésre ilyen esetben a VGYKE és a megrendelő egyező akaratával sor kerülhet. Egyéb esetekben helyettesítésre nem kerül sor.

4. A vásárlás menete
4.1. A www.lathatarbolt.hu weblapon történő regisztráció során a Felhasználónak létre kell hoznia egy jelszót, hogy kialakítsa  a saját felhasználói fiókját. Köteles ezt a jelszót a felhasználó titokban tartani,
és azt illetéktelen harmadik fél számára nem  adhatja tudtul. A Felhasználó teljes körű felelősséggel tartozik a fiókjából történt ügyletekért. A Felhasználó köteles
haladéktalanul tájékoztatni VGYKE Láthatár Boltjának valamely munkatársát, ha azt gyanítja, hogy jelszavával harmadik személy(ek) visszaél(nek) vagy ahhoz hozzájutott(ak).  VGYKE ez esetben  köteles a Felhasználó fiókját zárolni és ezzel egyidejűleg a Felhasználót arra  kérni, hogy  módosítsa
a jelszavát. A VGYKE  kizárja a felelősségét a Felhasználóval szemben olyan kárért, amely annak eredményeként merült fel, hogy a Felhasználó a jelszavát átadta, megismerhetővé tette, vagy
azzal akár a Felhasználó, akár harmadik fél visszaélt.
4.2. Ha a sikeresen regisztrált személy a honlapon kiválasztja a megrendelni kívánt termékeket, azok listáját a honlapon a termékek kosárba helyezésével elvégzi, és a megfelelő vezérlő elemek használatával kéri a termékek kiszállítását, az érintett termékek megrendeltnek minősülnek. Ettől kezdve a kiszállításra való átadás/feladás napjáig a megrendelő a megrendelési szándéktól jogosult a VGYKE-hez intézett egyoldalú írásos nyilatkozattal elállni.
4.3. Az ÁSZF fenti pontjainak megfelelően az adásvételi szerződés akkor jön létre, mikor a kiszállított termékek átvételre történő felajánlását követően a termékeket, vagy azok egy részét a vevő vételre elfogadja. Elfogadásnak minősül, ha a termékeket a vevő a kiszállítást/kézbesítést végző személytől átveszi. A szerződés létrejöttét a VGYKE által kiállított bizonylat (számla vagy nyugta) igazolja. A fentiek szerinti adásvételi szerződésre a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) kormányrendelet szabályai is irányadóak. Ezen kormányrendelet értelmében a létrejövő szerződés üzlethelyiségen kívül kötött, magyar nyelvű, írásba nem foglalt szerződésnek minősül, ezen szerződés a VGYKE-nél nem kerül iktatásra. A szerződés megkötésével a vevő kifejezetten elfogadja a szerződéskötés fentiek szerinti visszaigazolását, mely kizárólag a bizonylat kiállításával valósul meg. Az adásvételi szerződés létrejöttének időpontjában ezen ÁSZF rendelkezései teljeskörűen és elválaszthatatlanul az adásvételi szerződés részévé válnak.
4.4. A későbbi vásárlás érdekében regisztráló személy felelős azért, hogy a regisztrációkor megadott cím a szállításhoz kellően pontos, megfelelően azonosítható, továbbá a célállomás fizikailag jól megközelíthető legyen. Ennek hiányában a VGYKE nem felel a házhoz szállítás esetleges elmaradásáért.
Egyebekben a kiszállításra/kézbesítésre az azt végző vállalkozás szabályai irányadóak azzal, hogy a VGYKE által nem befolyásolható, a kiszállítást késleltető körülményekért a VGYKE nem vállal felelősséget, mivel azokra befolyással nem bír.
4.5. A megrendelt termékeket kiszállítás választása esetén a  Faragó Logistics futárszolgálat csomagként szállítja ki. A kiszállításra a Faragó Business Services Kft. mindenkor hatályos szabályzata érvényes.
4.6. A kiszállítás díját a Faragó Business Services Kft. és a VGYKE közt érvényes egyedi szerződés határozza meg, az alábbiak szerint:

Belföldi háztól-házig csomagszállítás, egységesen: 1.800.-Ft

Utánvétel díja: 500.-Ft

4.7. A megrendelt termékeket a megrendelő számára tehát vagy a Sprinter Futárszolgálat szállítja ki (kiszállítás), illetve a megrendelt termékek átvehetőek személyesen a VGYKE Láthatár Boltjában is. (személyes átvétel)
4.8. A megrendelt termékek vételárát a vevő banki átutalással egyenlítheti ki, mind személyes átvétel esetén, mind kiszállítás kérése esetén választható e fizetési mód. A kiszállítás díja ugyanakkor természetesen felszámolásra kerül a   Faragó Business Services Kft. általi kiszállítás választása esetén a termékek összértéke mellé.
4.9. A vevő utánvételi fizetési módot szintén választhat a Sprinter Kft-vel való kiszállítás esetén, ebben az esetben készpénzzel vagy bankkártyával is fizethet a futárnál, valamint a megrendelt termékek árát személyesen, készpénzben vagy bankkártyával is kifizetheti személyes átvétel esetén a VGYKE Láthatár Boltjában.
4.10. A Láthatár Bolt weboldalán bemutatott termék-információk az előzetes tájékozódást szolgálják. A Felhasználó által megvásárolt (átvett)
termék csomagolása tartalmazza mindazon tájékoztatásokat, amelyek az adott termékre jellemzőek, mind összetételét, mind pedig használatát/felhasználását
illetően, ennek megfelelően köteles a Felhasználó a termék átvételét követően az említett tájékoztatást – saját és mások biztonsága érdekében – alaposan elolvasni és megismerni. E tájékozódás elmulasztásából fakadó károkért a VGYKE nem vállal felelősséget.

5. Elállás és a termék(ek) átvételének megtagadása
5.1. Túl azon, hogy a megrendelő jogosult a termékek bármelyikének átvételét megtagadni, az átvételt követően a vevő jogosult a termékek kézhez vételétől számított tizennégy napon belül bármely termék, vagy termékek esetében indokolás nélkül elállni. Az elállás úgy valósulhat meg, hogy az érintett terméket, vagy termékeket a vevő saját költségén az elállásról szóló nyilatkozat megtételétől számított tizennégy napon belül a VGYKE részére visszaküldi.
5.2. A VGYKE a visszaadott termékek vételárát legkésőbb az elállásról való tudomásszerzést követő tizennégy napon belül visszafizeti a vevőnek, ennek során az átadáskor érvényes vételár az irányadó. A vevő erre irányuló kifejezett kérése esetén lehetőség van arra, hogy a vételár visszautalása helyett a vevő más terméket válasszon a visszaküldött termék értékének beszámításával. A fentiektől eltérően – a VGYKE jogosult a visszatérítendő vételárat visszatartani mind addig, míg az elállással érintett terméket a vevő vissza nem adta, vagy a visszaküldését hitelt érdemlő módon nem igazolta.
5.3. A vevő felelős a visszaküldött termékben beállott, a termék jellegének, működésének, tulajdonságainak megállapításához szükséges mértéket meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért.
Ezen jogot vevő nem gyakorolhatja minőségét rövid ideig megőrző/romlandó élelmiszerek, valamint lezárt csomagolású hang-és/vagy képfelvételt, avagy szoftvert tartalmazó termékek esetén, ha azok felbontásra kerültek; úgy szintén nem alkalmazható az olyan zárt csomagolású termékeknél, amelyek természetüknél fogva (pl. higiéniai vagy egészségügyi okból) a felbontást követően nem visszaadhatóak.
5.4. A vevő az elállás jogát olyan írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatja, melynek tartalmából az elállási szándék egyértelműen kiderül. A nyilatkozattal összefüggően a vevő tájékoztatást kérhet a VGYKE segédeszközboltjának munkatársától.
5.5. A bármely okból hibás termékek átvételét a vevő megtagadhatja az átvételkor. Ha a termék hibája csak az átvételt követően válik a vevő előtt ismertté, ám a hiba, vagy annak oka már az átvételkor is fennállott, a vevő reklamációját akár telefonon (+36-70/383-3611), akár a segédeszközbolt e-mailcímén (lathatar@vgyke.com), akár a VGYKE székhelyére küldött levélben (1590 Budapest, Zugló 1 Posta Pf.:119.), vagy a székhelyen személyesen közölheti. Ugyanilyen módon tehet panaszt a vevő a szerződéskötéssel, a termékek forgalmazásával, vagy az értékesítéssel közvetlen kapcsolatban álló személyek magatartásával összefüggően. A panaszt – lehetőség szerint – haladéktalanul ki kell vizsgálni és intézkedni kell annak orvoslására. Ha ez nem lehetséges, avagy a panaszt írásban tették meg, a kivizsgálást harminc napon belül kell eszközölni, s e határidőben annak eredményéről írásban tájékoztatást adni. A panaszok kivizsgálását ez esetekben a segédeszközbolt vezetője végzi. Ha a panaszos a panasz kivizsgálásával nem ért egyet, A VGYKE elnökségéhez fordulhat.

6. Vitás kérdések rendezése és záró rendelkezések
6.1. A fentieken túl – a vevő a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy bírósági eljáráson kívüli rendezése érdekében jogosult a Budapesti Békéltető Testület eljárását kezdeményezni.
A Budapest Békéltető Testület is az alábbi elérhetőségeken  érhető el: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
E-mail cím:
bekelteto.testulet@bkik.hu
Fax: 06 (1) 488 21 86 Telefon: 06 (1) 488 21 31
http://bekeltet.hu/kerelem/
6.2. Ezen ÁSZF a magyar jog hatálya alá tartozik. Ha az ÁSZF bármely rendelkezése érvénytelennek bizonyul, az a többi rendelkezés érvényességét nem érinti (részleges érvénytelenség). A vevő és a VGYKE ilyen esetben is mindent megtesz azért, hogy az ÁSZF érvényes rendelkezései alapján a szerződés lényeges tartalma meghatározható legyen. Ha a VGYKE átmenetileg eltekint a jelen ÁSZF valamely releváns rendelkezésének alkalmazásától, az joglemondásként vagy követelés elismeréseként nem értelmezhető.

7. Melléklet a VGYKE Láthatár Bolt webboltjának ÁSZF-jéhez
A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló általános tájékoztató
1. Kellékszavatosság
Milyen esetben élhet a kellékszavatossági jogával?
A VGYKE hibás teljesítése esetén a vevő a VGYKE-vel szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályai szerint.
A vevő ez esetben választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel léphet fel:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a választott igény teljesítése lehetetlen, vagy az a VGYKE számára más igény teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a vevő nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a VGYKE költségére is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől elállhat.
A vevő választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban ő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a VGYKE adott okot.
A vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a vevő már nem érvényesítheti.
A kellékszavatossági igény a VGYKE-vel szemben érvényesíthető. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a vevő igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a VGYKE adta el, illetőleg nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a vevőt terheli annak bizonyítása, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság
Ingó dolog (termék) hibája esetén – a vevő választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését lehet kérni.
A termék akkor tekinthető hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Termékszavatossági igény a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesíthető. E határidő elteltével e jogosultság elenyészik.
Termékszavatossági igényét a vevő kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a vevőnek kell bizonyítania. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania a fentiek közül. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igény a gyártóval szemben érvényesíthető

3. Jótállás
Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján a VGYKE jótállásra köteles. A kötelező jótállás az alábbi termékekre terjed ki:

1. Háztartási készülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen hűtőszekrény, fagyasztó, kombinált hűtőszekrény, villanytűzhely, mosógép, centrifuga,
szárítógép és ezek bármely kombinációja, mosogatógép, vasaló, vízmelegítő, fűtő-, légkondicionáló- és egyéb légállapot-szabályozó berendezés, porszívó,
gőzzel működő tisztítógép, szőnyegtisztító-gép, padlósúroló- és fényesítőgép, varrógép, kötőgép, villanybojler, szivattyú;
2. villamos energiával működtetett konyhai kisgépek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen mikrohullámú sütő, kenyérsütő, kenyérpirító, kávéfőző, kávéfőzőgép,
vízforraló, konyhai robotgép, grillsütő, olajsütő, ostyasütő, fánksütő, gofrisütő, szendvicssütő, elektromos palacsintasütő, elektromos pizzasütő, elektromos
rotyogtatófazék, elektromos serpenyő, elektromos popcorn készítő, elektromos kontaktgrill, forgónyárs, mini tűzhely, rizsfőző készülék, tésztafőző, tojásfőző,
ételpároló, légkeveréses főzőedény, gyümölcsaszaló;
3. gázkészülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen tűzhely, konvektor, gázkazán, gázbojler, gázgrill, gázzsámoly, gázsütő, gázperzselő, gázlámpa;
4. motoros kerti gépek és nem motoros kertészeti eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen kapálógép, fűnyíró, fűkasza, tologatós fűnyíró;
5. motoros kézi szerszámok 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen láncfűrész, fúrógép, ütvefúrógép, sarokköszörű, körfűrész, gyalu;
6. legalább egyéves kihordási idejű gyógyászati segédeszközök és készülékek, valamint napszemüvegek 10 000 Ft eladási ár felett;
7. egészségmegőrző termékek és eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen elektromos masszírozó, mágneses termék, fényterápiás eszköz;
8. közlekedési eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen kerékpár, elektromos kerékpár, elektromos roller, quad, motorkerékpár, segédmotoros
kerékpár, személygépkocsi, lakóautó, lakókocsi, utánfutós lakókocsi, utánfutó;
9. motoros vízi járművek 10 000 Ft eladási ár felett;
10. gyermekgondozási cikkek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen pelenkázó-, illetve mosdató-állvány, babakocsi, magas- és asztalra szerelhető etetőszék,
biztonsági gyermekülés;
11. gyermekmegfigyelő berendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen légzésfigyelő, szívhangfigyelő, bébiőrző;
12. gyermekhinták, csúszdák és hasonló tevékenységet igénylő gyermekjátékok bel- és kültéri, otthoni használatra 10 000 Ft eladási ár felett;
13. világítástechnikai termékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen lámpatest, fényforrás;
14. biztonsági riasztó- és jelzőberendezések 10 000 Ft eladási ár felett;
15. elektronikus hírközlő végberendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen telefon, mobiltelefon, telefax-készülék, több funkciós készülék;
16. híradástechnikai készülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen üzenetrögzítő, kihangosító készülék; műholdvevő és AM Micro antenna rendszerek
és ezek részegységei, televízió, projektor, videomagnó, rádió, autórádió, rádiós ébresztőóra, műholdas helymeghatározó, lemezjátszó, szalagos és kazettás
magnó, CD-felvevő és lejátszó, DVD-felvevő és lejátszó, játékkonzol, Blu-ray lejátszó és -író, asztali médialejátszó, egyéni hangrendszer, keverőasztal,
erősítő, hangszóró, hangfal, mikrofon és fülhallgató, head-set;
17. információtechnikai készülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen asztali számítógép, laptop, note-book, tablet, PDA, monitor, nyomtató, szkenner,
fényképezőgép, film- és hangfelvevő kamera, videokamera és camcorder, diktafon, fotónyomtató, film- és diaszkenner, MP3 és MP4 lejátszó, hordozható médialejátszó,
pendrive, memóriakártya, akkumulátor-töltő, számológép, zsebszámológép;
18. irodatechnikai berendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen iratmegsemmisítő, fénymásoló, laminálógép;
19. írásvetítők és filmtechnikai berendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen film- és írásvetítő, filmnagyító, filmelőhívó- és filmfeldolgozó
készülék;
20. optikai eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen távcső, látcső, mikroszkóp, teleszkóp;
21. hangszerek 10 000 Ft eladási ár felett;
22. órák és ékszerek 10 000 Ft eladási ár felett;
23. bel- és kültéri bútorok, fekvőmatracok 10 000 Ft eladási ár felett;
24. mérőműszerek, generátorok, tápegységek 10 000 Ft eladási ár felett;
25. lőfegyverek 10 000 Ft eladási ár felett;
26. sporteszközök, vadászathoz és horgászathoz kapcsolódó eszközök 10 000 Ft eladási ár felett;
27. villamos energiával működtetett szépségápolási eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen hajszárító, hajformázó, testszőrnyíró gép, epillátor,
villanyborotva;
28. nemes és félnemes szőrmésbőrből készült szőrmeruházati termékek 50 000 Ft eladási ár felett;
29. az előzőekben felsorolt termékcsoportokhoz tartozó termékek tartozékai és alkotórészei 10 000 Ft eladási ár felett.

A jótállás keretében a vevő kijavítást vagy kicserélést kérhet, kivéve, ha az ezek közül a választott igény teljesítése lehetetlen vagy a VGYKE számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a vevő nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a VGYKE költségére is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról a vevő egy másikra is áttérhet.
az áttérés költségét azonban ő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a VGYKE adott okot. A VGYKE jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igény, illetve termékszavatossági és jótállási igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető, viszont a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül a vevőt megilletik.